فاطمه آلیا، مسئول کمیته زنان جبهه پایداری در گفتگو با نسیم از برگزاری نخستین همایش سراسری بانوان این جبهه در روز پنجشنبه اول دی ماه با عنوان 'حماسه حسینی، رسالت زینبی' خبر داد.