مسعود پزشکیان در گفتوگو با ایلنا در این زمینه گفت: در حال حاضر منتظر اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور از سوی هیات رئیسه هستیم چرا که امضاهای آن به حد نصاب لازم رسیده است و تقریبا بیش از ۸۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کردهاند.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح بحثتقابل مطرح نیست بلکه قانون اجرا نشده است و نمایندگان خواستار ارائه توضیح از سوی مسئولین در این خصوص هستند چرا که وظیفه نماینده سوال و وظیفه مسئول روشنگری است.

وزیر بهداشت و درمان دولت اصلاحات تاکید کرد: این مسئله نباید به هیچوجه سیاسی تلقی شود و اجرایی شدن طرح سوال از رئیس جمهور مصلحت بیشتری دارد تا اینکه این طرح انجام نشود.