به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول روزنامه اعتماد، سوم مهر ماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد و پس از اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، مدیر مسئول روزنامه اعتماد را در مورد اتهامات نشر مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

براساس این گزارش، حکم صادره بر اساس شکایتی بوده که پیش از توقیف این روزنامه مطرح شده است و این رای ارتباطی با موضوع اتفاقات هفتههای اخیر این روزنامه که منجر به تعطیلی آن شد، ندارد.