به گزارش افکارنیوز،

محمود واعظی در واکنش به برخی اظهارنظرهای اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه «اعتدال را یک گفتمان نمی‌دانیم و شرایط زمانی ما را به مسیری برد که واژه اعتدال را به اصلاحات الصاق کردیم» اظهار داشت: اگر چنین حرفی گفته شده باشد، باید عرض کنم که دولت آقای روحانى از اول دولت اعتدال بود و در ســال 92 با همین نام و شعار به میدان آمد. این که در انتخابــات 96 عده‌اى  آمدند و از دولت آقاى روحانى اعلام حمایت کردند به این معنا نیست که اعتدال به آن‌ها الصاق شده است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تأکید کرد: این که گفته شــود اعتدال یک گفتمان نیســت، حرف نادرست و بى‌معنایى اســت. قطعاً اعتدال یک گفتمان سیاسى است. اگر در دوران خود، ســازندگى یک مشى و گفتمان بود، اگر اصول‌گرایى یک گفتمان اســت و اگر اصلاحات خودش را به‌عنوان یک گفتمان در دوره اى از مدیریت کشور معرفى کرد، اعتدال به طریق اولى یک مشى و گفتمان است و در باره این مفهوم کار زیادى شده و کتاب‌ها و مقالات متعددى منتشر شده است.

محمود واعظى گفت: اعتدال شیوه‌اى است که آقاى هاشمى کشور را با آن اداره کرد و آقاى روحانى هم بیش از 4 ســال اســت کشور را با همین گفتمان اداره کرده است. ما اعتقاد داریم اعتدال در کشــور جایگاه خود را دارد و ما نیز به آن پایبندیم.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد برخی گمانه‌ها در مورد پیشنهاد به اسحاق جهانگیرى براى استعفا گفت: کسانى که چنین حرف هایى را در جامعه مى‌زنند، نه خیرخواه آقاى جهانگیرى هستند، نه خیرخواه دولت و نه مى‌خواهند به ما کمک کنند.

وى افــزود: هیچ اختلافى میان آقاى جهانگیرى با دولت، وزرا یا شــخص آقاى روحانى وجود ندارد. ما نه از ایشــان و نه از دیگر اعضاى دولت چیزى که مؤید اختلاف باشد نشنیده‌ایم و به این حرف‌ها هم اعتنا نمىکنیم.