به گزارش افكار، عباس رجایی نماینده اراک و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با فارس، با اشاره به بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت: نمایندگانی که خواستار استیضاح وزیر کشاورزی بودند بعد از جلسه با صادق خلیلیان، از توضیحات وی قانع شدند.
وی با بیان اینکه استیضاح وزیر کشاورزی به طور کامل در مجلس منتفی شده است، افزود: بحثاستیضاح وزیر کشاورزی تنها در حد سوالات نمایندگان بود.
رجایی ادامه داد:کمیسیون کشاورزی مجلس از عملکرد وزیر جهاد حمایت میکند.