به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه 24 دی پارلمان و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حذف ماده 24 این طرح موافقت کردند.

بنابر این گزارش، در این ماده آمده بود که استرداد لوایح قانونی توسط وزیر یا وزرای ذیربط یا یکی از معاونان آنان انجام شود که نمایندگان با این اصلاح مخالفت کردند.

در ماده 137 آیین نامه داخلی فعالی مجلس آمده است که استرداد لوایح قانونی با تصویب هیأت وزیران به ترتیب ذیل امکانپذیر خواهد بود:

1 - درصورتی که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد رئیس جمهور یا وزیر مربوط کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد‌می‌نماید و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می‌شود.

2 - درصورتی که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایی باشد، وزیر مربوط یا نماینده امور مجلس دولت‌می‌تواند با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک به‌مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.

همچنین، وکلای ملت، با مراعا گذاشتن ماده 27 طرح، در ادامه، ماده 28 را به تصویب رساندند.

در ماده 27 مراعا مانده که به اصلاح ماده 165 قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌پرداخت، ترتیب و توالی رسیدگی به طرح ها و لوایح دو فوریتی به شرح ذیل مطرح شده است:

1- حداکثر 4 ساعت پس از تصویب فوریت نسبت به چاپ و توزیع و ارجاع به کمیسیون ذیربط اقدام می شود.

2- حداکثر 20 ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط تسلیم می شود.

3- حداکثر 48 ساعت پس از تصویب فوریت گزارش کمیسیون به هیات رئیسه مجلس ارسال تا چاپ و توزیع شود.

تبصره ـ در صورت عدم ارائه گزارش کمیسیون در مهلت مقرر، طرح و لایحه در دستور مجلس قرار می گیرد.

4- حداکثر 24 ساعت پس از چاپ گزارش کمیسیون، موضوع در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

5- حداکثر یک ساعت قبل از شروع مذاکرات پیشنهادهای نمایندگان نسبت به گزارش کمیسیون چاپ و توزیع می شود.

بنابر این گزارش، نمایندگان مجلس با تصویب ماده 28 طرح، ماده 168 آیین نامه داخلی را به این شرح اصلاح کردند:

هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس تقاضاى ارجاع طرح یا لایحه‌ اى را طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌هاى مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنى اعلام و در دستور هفتگی مجلس قرار مى‌ گیرد.