به گزارش افکارنیوز،

کنگره جمعیت جوانان انقلاب اسلامی 27 دی‌ماه سال جاری در کانون تهران برگزار شد که پس از انتخابات برای شورای مرکزی جدید 15 عضو این شورا انتخاب شدند که به شرح زیر است:

1- محمد جواد محمدى نورى ٣٢٦ راى

٢- مریم السادات موسوى نژاد ٢٥٤ راى

٣- بابک صدیقى ٢٥٠ راى

٤- محمد رضا یزدى ١٩٤ راى

٥- حسن صناعى ١٩٣ راى

٦- بیژن گودرزى ١٧٤ راى

٧- سید على بطحایى ١٧١ راى

٨- یوسف جلالى ١٦٢ راى

٩- سید جابر سجادى ١٥٩ راى

١٠- فرهاد باقرى ١٥٨ راى

١١- عباس علیپور ١٤٥ راى

١٢- حشمت الله علیپور ١٤٠ راى

١٣- على اصغر میرزایى ١٢٤ راى

١٤- مجید حسین زاده ١٢٠ راى

١٥- میر مهرداد میر سنجرى ١٠٠ راى

اعضاى على البدل شوراى مرکزى حزب:

١- نوید اردبیلى ٥١ راى

٢- مهران توکلى ٣٧ راى

٣- حسن قلیچ خانى ٣٣ راى

بازرسین:

١- مجید قبادى زیوه ٢٩٠ راى

٢- سعید جلیلیان ١٨٤ راى

٣- مجید دوشینه ١٤٤ راى

اعضاى على البدل بازرسین:

١- حسین خانى ٨١ راى

٢- حمید حاج على ٦٠ راى