سوار شدن ۴۸ پلیس هند روی یک موتور سیکلت و پیمودن مسیر یک کیلومتریتوده عظیم ابرهای آتشفشانی در اندونزی