در حالي كه لايحه برنامه پنجم توسعه در صحن علني مجلس در حال بررسي است برخي نمايندگان با نمايندگان دولت در خصوص نحوه بررسي و تصويب لايحه مذكور به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش خبرنگار افکار در این جلسه که بعد از ظهر امروز در دفتر دولت در مجلس برگزار شد در خصوص ارایه پیشنهادات مختلف درباره بعضی مواد برنامه پنجم توسعه اظهار نگرانی شد
در این جلسه موضوع چگونگی برخورد با این لایحه توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این جمع بندی حاصل شد که نباید به پیشنهادهای موردی که باعثایجاد تغییر در ماهیت برنامه می شود رای مثبت داده شود.
محمد رضا