کیهان: ح-س گرداننده برخي سايت هاي انحرافي بود كه به خاطر رفتارهاي قانون شكنانه، اختلاف افكنانه و دروغ پراكنانه مسدود شدند.

نامبرده به همراه تیم همکار خود، در نامگذاری سایت یاد شده از اسامی شهیدان همت و باکری سوءاستفاده کرده بود. این تیم تلاش می کرد برخی چهره های موجه را با انگ همسویی با هاشمی ترور شخصیت کند حال آن که برخی از همان چهره ها موضع اعتراضی صریحی در مقابل عملکرد ملامت برانگیز هاشمی داشتند منتها ایرادشان! ظاهرا این بود که به انحرافات حلقه انحرافی نیز پرداخته بودند.
هر چند دفاع از مواضع حلقه انحرافی جزو تحرکات اصلی دو سایت تحت مدیریت «ح - س» بوده، اما سایت های یاد شده به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی عدیده مسدود شده اند.
ترور شخصيت برخي چهره هاي اصولگراي منتقد حلقه انحرافي، پروژه اي است كه برخي رسانه هاي راه اندازي شده از سوي انحرافيون به موازات رسانه هاي فتنه گر به شدت دنبال مي كنند و اين يكي از نقاط هم پوشاني اين طيف يا رسانه هاي همسو با فتنه ۸۸ مي باشد. حلقه انحرافي در فعاليت هاي خود هيچ ابايي نسبت به يارگيري از نويسندگان زنجيره اي ندارد.