به گزارش مهر در این جلسه خبرنگار این خبرگزاری از نجار پرسید؛ نظرتان درباره نطق یکی از نمایندگان که گفته سفرهای رئیس جمهور در این دوره بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا کرده و در سفر هئیت دولت به جای وی که نماینده مردم آن شهر بوده، افراد دیگری در کنار رئیس جمهور برای رای آوری در مجلس قرار گرفته اند؛ چیست؟

وزیر کشور در پاسخ به این سوال گفت: خب؛ ما جلسه داریم خدا حافظ!