به گزارش رجا نیوز به نقل از،خبر شركت احداث و توسعه نیروگاه های سیكل تركیبی مپنا اسامی كاركنان شاغل در نیروگاه جندر سوریه را که از روز سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته ناپدید شده اند، به شرح زیر اعلام كرد:

۱ - سجاد امیریان، مهندس برق و سرپرست گروه تست تجهیزات برقی(شاغل در شرکت پارسیان پست فرعی نیروگاه)

۲ - احمد سهرابی کرت آباد، تکنسین برق و سرپرست کارگاه(شاغل در شرکت فناوران صنعت گستر زاگرس - پیمانکار فرعی شرکت پارسیان پست)

۳ - حسن حسنی، تکنسین برق و نصاب تجهیزات برقی(شاغل در شرکت فناوران صنعت گسترزاگرس - پیمانکار فرعی شرکت پارسیان پست)

۴ - مجید قنبری بیدرومی، تکنسین برق و نصاب تجهیزات تست تجهیزات برقی(شاغل در شرکت فناوران صنعت گستر زاگرس - پیمانکار فرعی شرکت پارسیان پست)

۵ - کیومرثقبادی، تکنسین برق و نصاب تجهیزات برقی(شاغل در شرکت فناوران صنعت گستر زاگرس –پیمانکار فرعی شرکت پارسیان پست

۶ - پژمان بویری(مهندس برق و سرپرست کارگاه احداثپست نیروگاه) از شرکت پارسیان پست

۷ - عبدالخالق صحنه(کارشناسHSE) از کارکنان شرکت احداثو توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا

همچنین سه عرب زبان غیر ایرانی که در نیروگاه فعالیت می کردند، نیز همراه با این کارکنان ناپدید شده اند.

گفتنی است، گروه مپنا(مدیریت پروژه های نیروگاهی کشور) در كشور سوریه دو نیروگاه سیكل تركیبی تشرین و جندر را احداث می كند.