به گزارش افکارنیوز،

در این جلسه به پرونده محمد مشاری؛ مدیر مسئول هفته‌نامه همشهری جوان که با اتهام «توهین» مواجه بود، در شعبه 6 این دادگاه به ریاست قاضی محمدی کشکولی رسیدگی و در نهایت وی با رأی اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

پرونده اتهامات مهدی شمشیریان؛ مدیر مسئول هفته‌نامه مهرنامه با عناوین «نشر مطالب الحادی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه می‌زند» و «نشر مطالب خلاف واقع» نیز که به ترتیب با شکایت «دادیار دادسرای فرهنگ و رسانه»، بررسی و در نهایت اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات وی را در هر دو مورد مجرم شناختند و ضمنا مستحق تخفیف هم ندانستند.

رسیدگی به پرونده بهرام فیمی رضایی؛ مدیر مسئول نشریه پیک سبز نیز که از سمت دادستانی تهران با اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب» مواجه شده بود، از سوی اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

دو پرونده «مهرنامه» و «پیک سبز» در شبعه 6 این دادگاه به ریاست قاضی شقاقی بررسی شد.