روزنامه خراسان نوشت:

درحالي که پنج شنبه و جمعه هفته گذشته مشهد مقدس، شاهد برگزاري چند همايش انتخاباتي بود، شنيده شده است در همايش انتخاباتي يک جريان خاص سياسي که در يک هتل بسيار بزرگ دولتي مشهد برگزار شد و بخشي از شرکت کنندگان آن با يک هواپيماي چارتر به مشهد آمده بودند مبالغي ميليوني به کانديداهاي مورد حمايت براي شروع تبليغات پرداخت شده است.