به نوشته روزنامه رسالت،وي در بدايت امر با اين موضوع مخالف بوده اما برخي خبرها حاکي است که ولايتي اخيرا در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش رياست دانشگاه آزاد مردد شده است.