به گزارش جهان، احمد منتظري، از حاميان جريان فتنه، در مصاحبه با سايت بي بي سي فارسي ادعا کرده است: آقايان موسوي و کروبي واقعا دوست اين نظام هستند، بايد از اين موقعيت استفاده کرد و حتي با آنها مشورت کرد. الان واقعا مي شود جلسه اي با حضور مقام رهبري و آقايان موسوي و کروبي تشکيل داد و مسائل را حل کرد!وي که پس از فوت پدرش تلاش کرد با مواضع ساختارشکن جاي او را پر کند، افزوده است: فقط اميدوارم که کساني مثل مقام رهبري و افرادي که براي جمهوري اسلامي زحمت کشيده اند و خودشان به زندان و تبعيد رفته اند، راهي را که به اصلاحات نزديکتر است انتخاب کنند و خداي نکرده کار به جايي نرسد که بعضي به فکر براندازي بيفتند.احمد منتظري و پدرش از حاميان ويژه سران و جريان فتنه ۸۸ بوده اند و در حمايت از رويکرد اين جريان، ديدارها، بيانيه ها و مصاحبههاي متعددي انجام دادهاند. وي اکنون در شرايطي ادعاهاي مذکور را مطرح کرده که تقريبا همگان حتي غربيها هم اذعان دارند که هدف اصلي جريان فتنه براندازي بوده است.