به گزارش فارس از اراک آيتالله قربانعلي دري نجفآبادي در آيين عبادي سياسي نماز جمعه اراک افزود: غربيها و شرقيها خيال ميکردند که ما نميتوانيم به تکنولوژي ساخت ميلههاي سوخت که تنها در اختيار چند کشور است، دست يابيم و حتي باور نداشتند که ما بتوانيم اورانيم غني شده را به صورت قرص در آوريم و داخل ميلهها قرار دهيم ... و در نهايت انرژي توليد کنيم.وي اظهار داشت: موفقيتهاي اخير کشور در انرژي هستهاي مديون جوانان و دانشمندان غيور و با ايمان کشور است که توانستند با همت و تلاش خود به اين تکنولوژي دست يابند و آن را صد درصد بومي کنند.دري نجفآبادي اضافه کرد: تست و آزمايش ميلههاي سوخت توسط دانشمندان ايراني پاسخ کوبنده به تحريمهاي آمريکاييها ‏و ‏اروپاييها است که بدانند تحريمها نه تنها باعث عقب نشيني نخواهد شد ‏بلکه اراده ملت بزرگ ايران را قويتر ميکند.