به گزارش فارس، سردار دريادار علي فدوي فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران که در برنامه "ديروز، امروز، فردا" سخن ميگفت در پاسخ به سئوال مجري برنامه که درباره پيام رزمايش ارتش جمهوري اسلامي ايران پرسيد، اظهار داشت: پيام انقلاب اسلامي در ۲۲ بهمن ۵۷ به جهانيان صادر شد و بعد از آن دشمنان ما به طور مداوم اين پيامها را دريافت کردند.فدوي با اشاره به قدرتيابي آمريکا بعد از جنگ جهاني دوم، گفت: هرچند آمريکا بر اثر عوامل سياسي و اقتصادي، تبديل به قدرتي جهاني شد، ولي آنها ميدانستند که اين عوامل سنتي بر ادامه سلطه چندان مؤثر نخواهد بود. در اواخر دهه ۸۰ ميلادي روال اقتصادي آمريکا، اروپا و آسيا به هم خورد و قدرتهاي اقتصادي جديدي در حال شکلگيري بود .وي گفت: تنها عاملي که ميتوانست سلطه آمريکاييها را ادامهدار کند، تسلط و حضور سرباز آمريکايي بر سر منابع انرژي خليج فارس بود، به همين دليل برنامهريزي کردند که در منطقه خليج فارس استقرار پيدا کنند.