خراسان: شنيده شده بر اساس دستور اخير محمود احمدي نژاد رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي که به دستگاه هاي مسئول ابلاغ شده است، بنياد ملي نخبگان بدون الزام به رعايت قانون محاسبات، قانون مديريت خدمات کشوري و ساير قوانين و مقررات اداري و مالي کشور و فقط بر اساس مقررات مصوب هيات امناي خود اداره خواهد شد.