کیهان نوشت:
گفت: رجبعلی مزروعی معروف به آقای مرگ موش که به خارج کشور گریخته و از بلژیک پناهندگی گرفته است اعلام کرده که باید انتخابات مجلس را تحریم کنیم!
گفتم: ولی بعد از آن که خاتمی انتخابات را تحریم کرد ۸۶۲ تن از مدعیان اصلاحات یعنی دو برابر دوره قبل برای نامزدی مجلس ثبت نام کردند، فکرش را بکن که اگر تحریم نمی کرد چی می شد؟!
گفت: عصبانیت مزروعی هم به خاطر همین است که مدعیان اصلاحات از خاتمی عبور کرده و دیگر برایش تره هم خرد نمی کنند.
گفتم: حیوونکی حق دارد! چون به نمایندگی از طرف سران فتنه برای ارتباط با دفتر اتحادیه اروپا به بروکسل رفته و پناهندگی گرفته بود و حالا همه آرزوهایش را بر باد رفته می بیند!
گفت: سایت ضد انقلابی بالاترین خطاب به مزروعی نوشته است بعد از تحریم انتخابات از سوی خاتمی و بی محلی اصلاح طلبان که دو برابر دوره قبل ثبت نام کرده اند، تنها راه باقیمانده برای شما خودکشی است!
گفتم: يك روز آقا موشه كه از زندگي سير شده بود وارد داروخانه شد و از دكتر داروساز پرسيد؛ آقا! مرگ من داريد؟!