به گزارش ايسنا، آهني که تجربه كار به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي فرانسه، ايتاليا و بلژيك را در سابقه خدمت خويش داراست، پيشاز اين نيز در سمت معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه خدمت كرده است.