حسنعلی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتوگو بافارس، با اشاره به پایان بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۱۹ دی گفت که بحث بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس نهم در هیاتهای اجرایی سراسر کشور یکی از فرایندهای بیست و پنجگانه انتخابات بود که نتیجه آن امروز به هیئتهای نظارت و آدرس پستی داوطلبان ارسال میشود.

وی همچنین با بیان اینکه داوطلبان انتخابات مجلس نهم که رد صلاحیت شده و یا صلاحیتشان احراز نشده است تا ۲۴ دی فرصت اعتراض دارند، از آغاز مرحله دوم بررسی صلاحیت نامزدهای کاندیداتوری انتخابات مجلس نهم از اول بهمن ماه و توسط هیاتهای نظارت خبر داد.