افکار نیوز - پس از رد صلاحیت گسترده نمایندگان منتقد دولت توسط هیئتهای اجرایی خبرگزاری نزدیک به دولتی نیز مدعی شد حامیان دولت به طور گسترده رد صلاحیت شدند! اما جالب اینکه هیچ نامی از این ردصلاحیت شدگان برده نشده است.