محمدرضا باهنر در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در گفت و گو با خبرآنلاين درباره رد صلاحيت نمايندگان منتقد دولت گفت: اگر اين کار انجام شده باشد کاري بسيار تنگ نظرانه است.
وي در پاسخ به اينکه مجلس در اين خصوص اقدامي خواهد کرد گفت: مجلس به دنبال اين است که قانون دقيق اجرا شود و بر اجراي دقيق قانون هم اصرار دارد. قاعدتا براي برگزاري انتخبات پرشور بايد اين نگاه تنگ نظرانه را کنار گذاشت.