به گزارش فارس، با وجود این که برخی جریانهای تندرو طی چند هفته گذشته به شدت موضوع تحریم انتخابات و کاهش حضور مردمی را در دستور کار اتاق رسانه ای خود قرار دادهاند، اما آمار ثبت نام کنندگان نشان میدهد که اصلاح طلبان به شکل گسترده ای برای حضور در انتخابات ثبتنام کرده اند.

آمار یک نهاد رسمی از ثبت نام‌ها نشان می‌دهد که از اصولگرایان تعداد ۱۸۰۱ نفر، از اصلاح طلبان تعداد ۱۲۹۵ نفر و از گروه انحراف نیز تعداد ۴۴۲ نفر برای انتخابات مجلس نهم ثبت‌نام کرده اند.

همچنین تعداد ۱۸۶۷ نفر نیز به طور مستقل یا بدون گرایش سیاسی مشخص در انتخابات حضور خواهند یافت.

از تعداد یاد شده، حدود ۸۰ نفر، افرادی هستند که از آنها به عنوان مهره مشترک بین گروه انحرافی و فتنه گران یاد می‌شود.

گروه انحرافی مدت زیادی است که جلسات منظم و برنامه ریزی شده‌ای را برای چگونگی فعالیت و حضور در انتخابات پیش رو تشکیل می‌دهد.
یکی از برنامههای این جریان، ائتلاف پنهان با برخی عناصر متمایل به جریان فتنه است.