به گزارش ایسنا،دكتر محمود احمدينژاد كه از دو روز پيش به آمريكاي لاتين سفر كرده، صبح روز سهشنبه به وقت محلي عازم ماناگوآ پايتخت نيكاراگوئه شد.

قرار است رييسجمهور كشورمان در مراسم تحليف دانيل اورتگا رييسجمهور نيكاراگوئه شركت كند و پس از آن به كوبا سفر خواهد كرد. در اين سفر علياكبر صالحي وزير امور خارجه، محمود احمدينژاد را همراهي ميكند.