کیهان:
گفت: مگه خاتمی انتخابات رو تحریم نکرده بود؟ و مگه نگفته بود که اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نمی کنند؟!
گفتم: معلومه که گفته بود، تازه به جای اینکه به خاطر وطن فروشی و آدم کشی و همکاری با اسرائیل منتظر محاکمه و مجازات باشه، برای شرکت در انتخابات شرط هم گذاشته بود!
گفت: پس چرا ۸۶۲ نفر از مدعیان اصلاحات یعنی دو برابر دوره قبل برای نامزدی مجلس ثبت نام کردند؟!
گفتم: خب! بعضی از اونها گفته اند حاضر نیستند سرنوشت خودشان را به سرنوشت نوچه جرج سوروس صهیونیست گره بزنند.
گفت: چه عرض کنم؟! عجب دنیایی شده! دست منافق ها چه زود رو میشه.
گفتم: يارو داشت از خيابون رد مي شد يك كاميون با سرعت بهش زد و افتاد مرد... اين ماجرا قرار بود جوك پايان گفت و شنود امروز باشه. اما چه ميشه كرد، حادثه هيچوقت خبر نمي كنه؟!