سیدعباس موسوی از همکاران مصطفی احمدیروشن که در عملیات تروریستی صبح امروز به شهادت رسید، در گفتوگو بافارس گفت: مصطفی احمدیروشن ورودی سال ۷۷ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف بوده که در سال ۸۱_۸۲ از این دانشگاه فارغالتحصیل شده است.

وی افزود: وی متأهل بوده و همسر وی نیز دانشجوی شیمی کارشناسی ارشد دانشگاه شریف است.

موسوی درباره پروژه مشترک خود با شهید احمدی روشن یادآور شد: شهید احمدی روشن در یک پروژه مشترک در خصوص ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی گاز فعالیت میکرده است و در آن زمان بنده دانشجوی کارشناسی ارشد بودم که آقای احمدیروشن نیز به عنوان دانشجوی کارشناسی رشته نفت با بنده و آقای روستاآزاد همکاری میکرد.