به نوشته روزنامه خراسان،شنيده شده دو تن از معاونان يکي از شهرداري هاي مهم کشور در روزهاي اخير بازداشت شده اند. اين افراد بدون آن که مدرک مهندسي داشته باشند، يک دفتر مهندسي در شهر داير کرده بودند و براي پرونده برخي از مراجعان دستورات غيرقانوني داده اند که اين امر موجب توجه نهادهاي مسئول و زير ذره بين گرفتن فعاليت هاي آن ها شده است.