به گزارش خبرگزاري دانشجو به محل انفجار بمب در مقابل دانشكده علامه دانشگاه علوم ارتباطات، گفته مي شود قبل از انفجار، به سمت سرنشين خودرو پژو شليك شده است و پس از آن بلافاصله بمب مغناطيسي به خودرو چسبانده شده است.