فارس:مصطفی احمدی روشن" فارغالتحصیل ۱۳۸۱ رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و معاون بازرگانی سایت نطنز صبح امروز از سوی عوامل موتورسوار، ترور شد و به شهادت رسید.


afkarnews. ir / images / docs / files / ۰۰۰۰۷۴ / nf۰۰۰۷۴۶۸۵-۱. flv