به گزارش باشگاه خبرنگاران،همسر شهيد عليمحمدي، شهيد شهرياري و شهيد رضايي نژاد در حال حاضر در منزل شهيد احمدي روشن حضور دارند.