به گزارش ايسنا، هواپيماي حامل محمود احمدينژاد و هيات همراه ظهر چهارشنبه به وقت محلي در فرودگاه هاوانا به زمين نشست.

ديدار و مذاكره با مقامات و سران كوبا، گفتوگو در خصوص موضوعات مهم بينالمللي و منطقهاي و بررسي راههاي گسترش همكاريهاي دو جانبه از مهمترين برنامههاي رييسجمهور در سفر به كوباست.