به نوشته روزنامه رسالت،عبادي بنا بوده با اين مبلغ يک کمپين جهاني در حمايت از موسوي و کروبي راه اندازي کند ولي تا امروز با وجود اينکه مبلغ به طور کامل به وي پرداخت شده هيچ اقدامي در اين راستا انجام نداده است.شنيده ها حاکي است عبادي اين مبلغ را صرف مشکلات اقتصادي و تجارت شخصي در خارج از ايران کرده که به گفته برخي منابع ابعاد گسترده اي هم دارد. شيرين عبادي در داخل ايران هم داراي پرونده مفتوح فرار مالياتي است.