همراهان نیوز نوشت: براساس این گزارش ، وقتی که کاندیداها ی رد صلاحیت شده ، دلایل و اسناد رد صلاحیت شان را خواسته اند یکی از اعضای هیات اجرایی این شهرستان که طلبه هم بوده در کوچه و خیابان های شهر راه افتاده و تازه به دنبال جمع آوری اسناد و مدارک است!

این گزارش می افزاید، این از شگردهای نوین و روز برخی هیات های اجرایی وزارت کشور می باشد.

حال جای بسی تعجب است که هیات اجرایی این شهرستان با نبود مدارک مستند درخصوص داوطلبان رد صلاحیت شده ، چگونه تصمیم برحذف آنان گرفته است.