کیهان:
گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: قرار است آمریکا و عربستان در صحرای «نوادا» در آمریکا رزمایش مشترک داشته باشند!
گفت: چرا صحرای نوادا؟! این منطقه آمریکا شبیه سرزمین عربستان است. مگر آمریکا قصد حمله به عربستان را دارد؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! اگر شیوخ آل سعود عقل داشتند می توانستند بفهمند که آمریکا در این رزمایش کجا را نشانه رفته است.
گفت: آل سعود عقل و درکش کجا بود؟! دلشان خوش است که با آمریکا رزمایش مشترک انجام می دهند!
گفتم: يارو وارد رستوران شد و پرسيد غذا چي داريد؟ گارسون گفت؛ مخلوط خوراك گوشت گاو و گنجشك. يارو پرسيد چقدر آن گوشت گاو است و چقدر گوشت گنجشك؟ گارسون گفت؛ به اندازه كاملاً مساوي. چون ما هر روز صبح يك گاو مي كشيم و يك گنجشك و گوشت آنها را با هم مخلوط مي كنيم!