این استاد دانشگاه در گفتوگو با ایلنا، افزود: قرار بود اجتماع اعتراض آمیزی در مقابل منزل من صورت بگیرد که با ایجاد تمهیدات ویژه و دخالت نیروهای ذی ربط این مسئله اتفاق نیافتاد.