خبرآنلاین:بخش هایی از این لایحه را به نقل از صورت مذاکرات مجلس شورای ملی می خوانید:

- درآمد وزارت مالیه[وزارت دارایی] ملبغ ۱۸ملیون و هشتصد و نود و نه هزار و پانصد و نود و چهار تومان

- درآمد وزارت خارجه بابت تذکره[گذرنامه] ۱۵۰هزار تومان

- درآمد ادارات نظمیه[شهربانی] ۱۵هزار تومان

- درآمد وزارت عدلیه[دادگستری] بابت محاکمات و ثبت اسناد صدهزار تومان

- درآمد وزارت پست و تلگراف یک میلیون و ۶۷۵هزار تومان

- درآمد وزارت معارف و اوقاف یکصد و سی و پنج هزار تومان

- درآمد وزارت فوائد عامه یک میلیون و دویست و سی و یکهزار تومان

- درآمد مطبعه[چاپخانه] و باغ مجلس شورای ملی و عایدات متفرقه آن ۴۶ هزار تومان

- درآمد دولت از نفت جنوب و بانک شاهنشاهی دو میلیون و پانصدو شانزده هزار تومان[در آن زمان، بانک شاهنشاهی تنها بانک کشور بوده است]

مجموع در آمد: ۲۴میلیون و ۷۶۰هزار و پانصد ونود و چهار تومان