علی مطهری در گفتگو با مهر، ضمن تکذیب انجام مصاحبه با یک هفته نامه در خصوص جلسه جبهه متحد اصولگرایان اقدام این هفته نامه در ارسال پیامک مبنی بر مصاحبه با وی را غیراخلاقی توصیف کرد.

سامانه پیامکی یک هفته نامه با ارسال خبری که به سرعت از سوی روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان تکذیب شد از سوی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که وی در جلسه شب گذشته جبهه متحد اصولگریان برای قرار گرفتن در فهرست این جبهه حائز آرای موافق شده است.