خراسان : شنيده شده يکي از کانديداهاي فعال در غرب کشور، با برگزاري همايشي اقدام به دعوت از مسئولان شوراها، دهياران، معتمدين و ريش سفيدان روستاهاي اين حوزه انتخابيه کرده بود که به دليل پخش کيک تاريخ مصرف گذشته و فاسد، با اعتراض شديد اين افراد مواجه شد و آنها اعلام کردند اجازه نمي دهند مردم اين منطقه به وي رأي دهند که اين موضوع موجب کاهش شديد آراي وي شده است.