کیهان:
گفت: سایت ضد انقلابی بالاترین نوشته است «پناهنده سیاسی دو نوع است، واقعی و قلابی»
گفتم: راست می گوید، بعضی ها مثل آقای مدحی و برخی دیگر که نباید اسمشان آورده شود، پناهنده قلابی هستند و در پوشش پناهندگی برای وطنشان کار می کنند و بعضی دیگر وطن فروشان کاسه لیسی هستند که برای بیگانگان نوکری می کنند.
گفت: ولی سایت بالاترین می نویسد؛ پناهنده واقعی کسانی هستند که برای مبارزه با جمهوری اسلامی به آمریکا و انگلیس و اسرائیل پناهنده شده اند و پناهنده قلابی آنهایی هستند که برای عیاشی پناهنده شده اند و مثل جانور همه چیزخوار هستند.
گفتم: حالا فهمیدم! یعنی می خواهد بگوید پناهنده قلابی جانور همه چیزخوار است اما پناهنده واقعی جانوری است که فقط … می خورد!
گفت: چه عرض کنم؟!… حیوونکی ها خودشان هم نمی دانند چه می گویند و چه می خورند؟!
گفتم: یارو با رفیقش دعوا می کرد، رفیقش بهش گفت؛ گیر عجب آدم نفهمی افتاده ام؟ و یارو در جواب گفت؛ خودت گیر عجب آدم نفهمی افتاده ای؟!