به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، هیئت نظارت بر انتخابات سومین میاندورای چهارمین دوره مجلس خبرگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: آن عده از داوطلبان نمایندگی سومین میاندورهای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری که توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت نشدهاند، میرساند: براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری میتوانند حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ ابلاغ در وقت اداری به نشانی دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استانها و یا در تهران به نشانی خیابان امام خمینی (ره) - روبهروی دانشگاه افسری امام علی (ع) - خیابان فلسطین - شورای نگهبان مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم و پس از تحویل رسید دریافت کنند.