يك منبع مطلع با اعلام اين خبر به جوانآنلاين اضافه كرد: هاشمي رفسنجاني علت كنارهگيري خود را ضعف جسماني، نوشتن خاطرات و پرداختن به برخي كارهاي عقب افتاده خود عنوان كرده است.