خراسان:شنيده شده در ادامه ابلاغ همزمان قوانين مصوب مجلس توسط روساي قواي مقننه و مجريه، قانون ادغام صندوق بازنشستگي کارکنان وزارت جهادکشاورزي در صندوق بازنشستگي کشوري که ۲۱ دي ماه به عنوان يک طرح دوفوريتي در مجلس به تصويب رسيده بود،پس از تأخير احمدي نژاد وپايان زمان قانوني در يک روز توسط لاريجاني و محمود احمدي نژاد به نهادهاي مربوطه ابلاغ شد.