سال ۱۹۴۳ / بازدید لوییس دریفوس همسر سفیر آمریکا در ایران از مناطق فقیرنشین تهران