سرویس سیاسی افکار نیوز: تا کنون و با توجه به اخبار رسمی و غیر رسمی اسامی زیر در لیستهای جریانهای سیاسی جای گرفته است. البته این احتمال وجود دارد طی روزهای آینده این لیست تغییر کند.