کیهان: دو پايگاه اينترنتي نيمه تعطيل اپوزيسيون ضمن يك خبرسازي ادعا كردند جمهوري اسلامي مي خواهد برخي مخالفان را در خارج كشور ترور كند!
جرس و روزنت که پس از شکست فتنه گران، روزگار بغرنجی را سپری می کنند ادعا کرده اند برخی گزارش ها از طراحی ترور چند تن از فعالان سیاسی در خارج کشور حکایت دارد. این دو پایگاه عضو شبکه عنکبوت با تعابیری نظیر «گفته می شود»، «براساس گزارش هایی که به ما رسیده»، «منابع خبری ما گفته اند» و… فقدان سند و مدرک و منبع برای ادعای خود را بپوشانند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی از طیف یاد شده استفاده چند لایه را می برد و فقدان آنها می تواند خسارت باشد! اول اینکه برخی از این افراد، قد و وزن - بی وزنی و کوتاه قدی - واقعی اپوزیسیون جمهوری اسلامی را نشان می دهند و هرکس به برخی از این عناصر دون پایه نگاه کند، به حقانیت ملت و حاکمیت ایران پی می برد(مثل سازمان منافقین و سلطنت طلب ها و…). نکته دوم اینکه برخی از این به اصطلاح فعالان اپوزیسیون، بهترین طعمه سرویس های اطلاعاتی ایران برای از هم گسیختگی اپوزیسیون خارج نشین هستند. ثالثاً برخی از همین عناصر به عنوان «ترمز» عمل می کنند و سالهاست که محافل متبوع خود را در حالت فشلی نگه داشته اند.
البته به نظر مي رسد اقدام جرس (وابسته به كديور و برخي اعضاي حلقه از هم پاشيده لندن) و روزنت (وابسته به طيفي از سلطنت طلبان و اصلاح طلبان متواري) بيشتر براي كارچاق كني خود بوده كه طي ماه هاي اخير به اعتبار افتادن به وضعيت ورشكستگي و نيمه تعطيلي، با مشكلات حاد مالي مواجه شده اند و احتمالاً از طريق شايعه بازي و خبرسازي مي خواهند رونقي به كسب و كار خود بدهند وگرنه براي هر ناظر آگاه از اوضاع كاملاً روشن است كه برخي عناصر مورد اشاره اپوزيسيون زنده شان به درد جمهوري اسلامي مي خورد نه مرده شان