به گزارش روزنامه مردمسالاری روابط عمومي نشريه "آيين گفت وگو" اعلام کرد به موجب ابلاغ مورخه ۹۰/۱۱/۱۱ اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي، انتشار اين نشريه لغو شد.