افکار نیوز- یک منبع موثق اعلام کرد اخیرا توطئه دستگاه امنیتی انگلستان برای ارتباط با خانواده دو تن از سران فتنه خنثی شده است.
سازمان جاسوسی ام آی ۶ اخیرا در پروژه ای قصد ارتباط گیری با خانواده های کروبی و موسوی را داشته تا از طریق آنها بتواند اهداف خاصی را در کشور دنبال کند.
صدو ر بیانیه، مصاحبه با رسانه های غربی، تقویت روحیه شکست خورده فتنه گران و ایجاد بستر اغتشاش از جمله اهداف این ارتباط گیری ها بوده است.

گفته می شود این پروژه با آگاهی مسئولان امر خنثی شده است