در گزارش بانك مركزي از تحولات اقتصادي سال ۸۸، هنوز رقم رشد اقتصادي سال ۸۷ اعلام نشده است. نقدينگي كشور رشد ۴۵ هزار ميليارد توماني داشته و دارايي ارزي بانك مركزي ۶۵ ميليارد دلار بوده است. نظام بانكي كشور ۲۵۰ هزار ميليارد تومان از بخش دولتي و غيردولتي كشور طلبكار هستند و برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي ۳۷.۵ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا خلاصه تحولات اقتصادی سال ۸۸ در حالی منتشر می‌شود که مهم‌ترین شاخص اقتصادی یعنی نرخ رشد اقتصادی سال ۸۷ هنوز هم اعلام نشده است.

خلاصه آمارهای دیگر به این شرح هستند:

*بدهی خارجی ایران ۲۱ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار

بدهی خارجی قطعی ایران در پایان سال گذشته ۲۱ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار بوده است.

بدهی خارجی قطعی ایران که در پایان سال ۸۷ بیش از ۲۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار بوده است، در پایان سال ۸۸ با رشد اندکی ۲۴ میلیون دلار افزایش داشته است.

از مجموع بدهی خارجی قطعی ایران، هشت میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار بدهی کوتاه‌مدت و ۱۲ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار بدهی میان‌مدت و بلندمدت است.

۱۱ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار از بدهی خارجی کشور در سال جاری سررسید شده و دو هزار و ۲۷۴ میلیون دلار در سال ۹۰، یک میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار در سال ۹۱، یک میلیارد و ۵۵۳ میلیون دلار در سال ۹۲ و چهار میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار در سال‌های ۹۳ به بعد سررسید خواهد شد.

* رشد ۴۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی

مجموع نقدینگی کشور در سال ۸۸ با رشد ۴۵ هزار میلیارد تومانی به بیش از ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حجم نقدینگی در کشور در سال ۸۶ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان، در سال ۸۷ بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۸۸ نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

نرخ رشد نقدینگی در سال های ۸۵ تا ۸۸ به ترتیب ۳۹.۴ درصد، ۲۷.۷ درصد، ۱۵.۹ درصد و ۲۳.۹ درصد بوده است.

* پایه پولی

در پایان سال ۸۸ حجم پایه پولی کشور ۶۰۳ هزار میلیارد ریال، حجم پول ۶۰۱ هزار میلیارد ریال، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۱۹۲ هزار میلیارد ریال، سپرده‌های دیداری ۴۰۹ هزار میلیارد ریال، سپرده‌های غیردیداری(شبه پول) ۱۷۵۴ هزار میلیارد ریال و کل سپرده‌های بخش غیردولتی ۲۱۶۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

* دارایی ارزی بانک مرکزی؛ ۶۵۵ هزار میلیارد ریال

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۸۸ با بیش از ۱۶.۵ درصد رشد از ۶۵۵ هزار میلیارد ریال گذشته است.

خالص دارایی‌ خارجی بانک‌ها هم در پایان سال ۸۸ با بیش از ۶۸.۱ درصد افزایش به بیش ۶۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

مجموع دارایی خارجی سیستم بانکی کشور در پایان سال ۸۸ بیش از ۷۲۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده است که در مقایسه با پایان سال ۸۷ بیش از ۲۰ درصد رشد نشان می دهد.

* مطالبات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی سیتسم بانکی از بخش دولت و غیردولتی

مجموع مطالبات سیستم بانکی کشور از دولت و بخش غیردولتی در پایان سال ۸۸ به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در پایان سال ۸۸ طلب بانک مرکزی از دولت و شرکت‌های دولتی ۱۳ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان بوده است.

در پایان سال گذشته طلب بانک‌ها از دولت، شرکت‌های دولتی و بخش غیردولتی بیش از ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

مجموع طلب سیستم بانکی کشور از بخش دولتی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان و مجموع سپرده‌های بانکی بخش دولتی در سیستم بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال و به بانک‌های تخصصی ۵۰۳ هزار میلیارد ریال است و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۳۶۴ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۵.۱ درصد رشد داشته است.

* درآمد مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۸۸

در سال ۸۸ درآمد مالیاتی کشور به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که بودجه جاری کشور بیش از ۵۹ هزار میلیارد تومان است.

رشد درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۸۸ بیش از ۲۵.۱ درصد بوده و بودجه جاری در این سال ۱.۹ درصد رشد کرده است بودجه جاری کشور در این سال قابل توجه است و نشان می دهد که دولت به سمت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه جاری پیشرفت قابل قبولی داشته است.

* ۱۹ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان فعالیت عمرانی در سال ۸۸

دولت در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ به ترتیب ۱۴۵۵۷ میلیارد تومان، ۱۴۷۷۵ میلیارد تومان، ۲۲۳۰۱ میلیارد تومان و ۱۹۸۱۷ میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی کرده است.

نرخ رشد فعالیت‌های عمرانی دولت در این چهار سال به ترتیب ۲۳.۷ درصد، ۱.۵ درصد، ۵۰.۹ درصد و منفی ۱۱.۱ درصد بوده است.

* کاهش برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی

برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته در مقایسه با سال ۸۷ با کاهش ۳۷.۲ درصدی مواجه شده است و به ۱۳ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان رسیده است.

دولت در سال ۸۷ ا بیش از ۲۱ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده است که این رقم در سال ۸۸ کاهش ۷۹۰۰ میلیارد تومانی داشته است.

* کاهش ۱۶ میلیارد دلاری درآمد صادرات نفت و گاز

رقم در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ به ترتیب ۶۲۰۱۱ میلیون دلار، ۸۱۵۶۷ میلیون دلار، ۸۲۴۰۳ میلیون دلار و ۶۶۲۱۰ میلیون دلار بوده است. که نشان می‌دهد این درآمد در سال ۸۸ با بیش از ۱۶ میلیارد دلار کاهش مواجه شده است.

همچنین ایران در چهار سال گذشته بیش از ۷۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته است که این رقم در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ به ترتیب ۱۴۱۷۹ میلیون دلار، ۱۶۱۰۱ میلیون دلار، ۱۸۸۸۶ میلیون دلار و ۲۱۳۲۴ میلیون دلار بوده است.

* کاهش واردات

جزئیات واردات از رقم ۴۶ میلیارد و ۹۸۷ میلیون دلار در سال ۸۵ به ۵۸ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار در سال ۸۶ و ۷۰ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار در سال ۸۷ رسیده بود که در سال ۸۸ کاهش یافت و به رقم ۶۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار رسید.

* تراز بازرگانی

تراز بازرگانی کشور در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ به ترتیب ۲۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار، ۳۹ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار، ۳۱ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیارد و ۹۳۶ میلیون دلار اعلام شده است.

* کاهش ۱۴۱ میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایران در سال ۸۸

مجموع تولید نفت ایران در سال ۸۸ با کاهش ۱۴۱ میلیون بشکه‌ای به یک میلیارد و ۲۹۸ میلیون بشکه رسیده است.

تولید روزانه نفت ایران که در سال ۸۷ بیش از سه میلیون و ۹۴۷ هزار بشکه در روز بوده است، در سال ۸۸ با کاهش ۹.۹ درصدی به سه میلیون و ۵۵۷ هزار بشکه در روز رسیده است.

مجموع تولید نفت ایران در سال ۸۷ بیش از یک میلیارد و ۴۳۹ میلیون بشکه بوده است که این رقم در سال ۸۸ به یک میلیارد و ۲۹۸ میلیون بشکه کاهش یافته است.

صادرات روزانه نفت ایران از دو میلیون و ۳۰۹ هزار بشکه در سال ۸۷ به دو میلیون و ۲۴ هزار بشکه در سال گذشته رسیده است.

صادرات نفت در سال ۸۷ بيش از ۸۴۲ ميليون بشكه نفت بوده است كه اين رقم در سال ۸۸ به ۷۳۸ ميليون بشكه كاهش يافته است.